Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej nr 1

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr1 w Lęborku

Utworzono dnia 03.04.2014

Lębork: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pieczywa i wyrobów piekarsko - ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Numer ogłoszenia: 72381 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku , ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8624200, 8624201, faks 059 8622434.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.dps.pl dps1lebork.mojbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pieczywa i wyrobów piekarsko - ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko - ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową. Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV Pieczywo i wyroby piekarsko - ciastkarskie Kod CPV 15810000-9 1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 715 na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego na adres Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 2.Koszty przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego ponosi Wykonawca. 3.Miejscem przyjęcia towaru jest Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23 4.Po dostarczeniu zamówienia pracownik magazynu dokona sprawdzania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w obecności Wykonawcy bądź osoby przez niego uprawnionej do wykonania tej czynności. 5. Przypadek 3- krotnej reklamacji lub brak zamówionego towaru ( wcześniej przyjętego zamówienia) Zamawiający może potraktować jako podstawę do rozwiązania umowy. 6.Dostarczana żywność musi być świeża z odpowiednim terminem przydatności do spożycia wg obowiązujących norm. 7.Do każdej partii dostarczonego towaru powinna być dołączona faktura zawierająca nazwę towaru, cenę i wagę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi złożyć oświadczenie potwierdzające, że oferowane artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz, że wykonawca posiada system HCCP lub rozpoczął wdrażanie systemu HCCP w Zakładzie Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia według formuły: spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi złożyć oświadczenie potwierdzające, że posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Ocena spełnienia warunku wymaganego przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia według formuły: spełnia-nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że: dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi złożyć oświadczenie ,że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia według formuły: spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi złożyć oświadczenie ,że: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia według formuły: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi dołączyć oświadczenie o zakresie prac przewidywanych do powierzenia podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty art.144 PZP. Cena produktu określana w formularzu ofertowym Wykonawcy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku udokumentowanej zmiany cen produktu notowaniami Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl. o taki wskaźnik, o jaki nastąpił wzrost lub obniżenie ceny produktu. Do pisemnego zawiadomienia strony umowy domagającej się zmiany, zostanie dołączona decyzja cenowa Głównego Urzędu Statystycznego określająca wysokość cen. Zmienione ceny będą obowiązywały od następnej dostawy dokonanej po dacie doręczenia zawiadomienia i podpisania aneksu do umowy. Waloryzacja może nastąpić najwcześniej po trzech miesiącach od podpisania umowy, tylko raz w trakcie trwania umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen jak w pkt 1, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 5%. W przypadku ustawowej zmiany VAT w okresie obowiązywania umowy strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda zmiana wysokości cen wymaga formy pisemnej( aneksowanie umowy) przez każdą ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lebork.dps.pl dps1lebork.mojbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 05.06.2014, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 05.06.2014, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 05.06.2014, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 05.06.2014, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 05.06.2014, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny